Uudised

Valga Lasteaed Buratino arengukava on suunatud avalikule väljapanekule

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Valga Lasteaed Buratino arengukava eelnõu aastateks 2022-2024. Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel www.valga.ee ja Valga Lasteaed Buratino veebilehel www.buratino.valga.ee tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 7. juulist kuni 21. juulini 2022 (k.a).

Arengukava eelnõu sisu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga kuni 21. juulini 2022.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

Arengukava 2022-2024 eelnõuga saab tutvuda siin: VALGA_LASTEAED_BURATINO_ARENGUKAVA_2022-2024.pdf

 

Konkurss lasteaiaõpetaja ametikohtadele

Valga lasteaed Buratino kuulutab konkursi RÜHMAÕPETAJATE AMETIKOHTADELE 4,0 KOHTA

1.Uus avatav rühm 2,0 kohta. Kasuks tuleb keelekümblusrühmas töötamise kogemus

2.Sõimerühma õpetaja 1,0 kohta

3.Rühmaõpetaja 1,0 kohta lapsehoolduspuhkuse asendamise ajaks

Avaldus ja lühike enesetutvustus, CV ning ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 08.06.2022.a. aadressil Lai 6a, 68203 VALGA või buratino@buratino.edu.ee

Kontaktisik: Merle Kaar

Telefon: 53454971

 

Tänu!

Heategevusliku annetusena kogunes koguperepeo läbiviimise kulude katteks lapsevanemate ja peo külaliste toel summa 573.83.

Aitäh kõikidele meie ürituse toetajatele!

 

Tänades

lasteaia meeskond

Info suvise valvelasteaia ja töökorralduse kohta
 

Juulis on Valga Lasteaed Buratino kollektiivpuhkuse tõttu suletud.

Valvelasteaiaks on 01.07-31.07 Valga Lasteaed Kaseke.

Lapsevanemad, kes soovivad kasutada suvise lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Kaseke direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

 

NB! Lapsevanemad, kes ei too kolmel järjestikusel suvekuul 01.06-31.08 last lasteaeda, on vabastatud suvekuudel nii koha- kui õppemaksust.

Soovi korral esitada sellekohane avaldus oma rühma hiljemalt 23. maiks.

 

Lugupidamisega

Lasteaia töötajad

Alates 1. septembrist on Valga valla lasteaedades tasuta hommikusöök

Alates 1. septembrist hakati valla lasteaedades jagama tasuta hommikusööki, seega väheneb lapsevanema jaoks lasteaia arve hommikusöögi maksumuse võrra, suurusjärgus 7-15 eurot.

Valla maapiirkonna lasteaedades (Õru, Tsirguliina, Hargla, Lüllemäe) maksab hommikusöök 32 senti ja Valga linnas on maksumus lasteaedade toitlustaja leidmiseks korraldatud hanke järel 90 senti. Maapiirkonna lasteaedades on madalam toidukorra maksumus, kuna lasteaedadele valmistab toitu koolisöökla, mille personali- ja majandamiskulud on koolide eelarves. 

"Lasteaedade hommikusöögi vallaeelarve kanda võtmise eesmärk on vähendada laste kasvatamisega seotud kulutusi ja kindlustada igale lapsele tervislik hommikusöök.", ütles asevallavanem Meeli Tuubel. "Siiski paneme lapsevanematele südamele, et lasteaiale tuleb tasuta hommikusöögi soovist teada anda, et oleks võimalik õige kogus toitu valmistada", rõhutas Tuubel.

Valga linna lasteaedade uus toitlustaja alates 01.09 Gurmann OÜ. Valga Vallavalitsus ja hallatavad lasteaiad tänavad senist pikaaegset toitlustajat Gulina OÜ-d maitsvate toitude valmistamise eest. Uue toitlustaja leidmise hange oli vaja korraldada seetõttu, et senine leping toitlustajaga lõppes 31.08.2021.

Tasuta hommikusöögi programmi jaoks on valla eelarves arvestatud 33 000 euroga.