Traditsioonid

Lasteaia meeskond väärtustab kõikide laste peresid ning koostegutsemist peredega:

 

Üheks suuremaks ettevõtmiseks pere ühistegemiste väärtustamisel on koguperepeod, mida on korraldatud alates 2001.aastast ning mis toimuvad kaks korda aastas- isadepäevale ja emadepäevale pühendatult.

Traditsioonilised koguperepeod annavad kõikidele lastele võimaluse koos vanematega olla ühisel peol, kogeda esinemist suurel laval ja arendada esinemisjulgust. Ühised ettevõtmised on lapsevanemaid ja lasteaia meeskonda „üksteisele lähendanud“ ja aidanud kaasa hea koostöö ning ühtehoidva kogukonna kujunemisele. Pikaajalist ja järjepidevat tegevust märkas Haridus-ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja, kes kajastas antud valdkonda käsiraamatus „Isehindamine. Õppe-ja kasvatustegevuse analüüsimine ning hindamine“(2011). HTM-i poolse ettepanekuna esinesid direktor ja õppealajuhataja vastavasisulise ettekandega Haridus-ja Teadusministeeriumis ning kolme maakonna õppepäevadel.

 

Peame oma tugevusteks:

Lasteaia arendustegevuses peame oluliseks koostööd erinevate sidusgruppide vahel. Ühtset kogukonda on aidanud luua aastate jooksul välja kujunenud kindlad ja usaldusväärsed koostööpartnerid ning tihe koostöö hoolekoguga. Koostöö toimib ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel, projektide kirjutamisel ja elluviimisel, lasteaiasündmuste jäädvustamisel, materiaal-tehnilise baasi arendamisel jne. Algatusvõimeline ja loov hoolekogu osaleb igakülgselt kogu lasteaia arendusprotsessis. Valga Lasteaed Buratino  hoolekogu pälvis vabariiklikult tunnustuse üritusel „Eestimaa õpib ja tänab“.

 

Tartu Ülikool valis innovatsioonikoolide konkursi korras õppeasutusi, kes soovivad teha koostööd Tartu Ülikooliga. Konkursile laekunud 110 taotluse seast valiti välja 23 innovatsioonikooli ja 34 -sõpra. Valga Lasteaed Buratino sai innovatsioonisõbra tiitli ning meie rolliks on pakkuda initsiatiivi koostööks ülikooliga nt prakrika võimaldamisel tudengitele, ettepanekuid teadus- ja arendustööks jm.