Õppekava

*** Lasteaia õppekavaga on võimalik tutvuda rühmades.

 

Valga Lasteaed Buratino õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (RT I 2008, 23, 152) alusel:

 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti esitatakse õppekavas seitsmes valdkonnas:
• mina ja keskkond;
• keel ja kõne;
• eesti keel kui teine keel;
• matemaatika;
• kunst;
• muusika;
• liikumine.

 

Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma:
1) mänguoskused;
2) tunnetus- ja õpioskused;
3) sotsiaalsed oskused;
4) enesekohased oskused.

 

Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate valdkondade sisusid lõimides.
 

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi:

kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

 

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati: õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

 

*** Rühmade tegevuskavad nädalate lõikes on lastevanematele nähtaval rühma infostendil.

 

Oleme pilootlasteaiaks Valgamaal MTÜ Lastekaitse Liidu projektis „KIUSAMISEST VABA LASTEAED“ ning omame õigust kasutada metoodikat (sertifikaat 05.12.2012):

 

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.

Eestis veab projekti MTÜ Lastekaitse Liit.

Enamasti on kiusamisevastased tegevused suunatud koolidele, kuid parema, positiivsema ja sõbralikuma koolikeskkonna saavutamiseks on võimalik tegutseda juba varem.

 

*** Hetkel on läbinud koolituse ning rakendavad metoodikat kaheksa rühmameeskonda:

KRÕLL, LEPATRIINU, AABITSA-MÕMMI, KARU-PÄTU, SIPSIK, PIPI, MALVIINA

2019.a. detsembris läbisid "Kiusamisest vabaks!" põhikoolituse sõimedele ja hoidudele meie lasteaia sõimerühmade õpetajad. Metoodikaga PÖIALPOISI ja PÖIAL-LIISI rühmades alustatati kevadel 2020. 

 

Rohkem infot projekti kohta leiate: www.kiusamisestvabaks.ee

Failid: 

 Kiusamisest vabaks-karu.jpg

 

Lasteaed osales PROGETIIGRI SEADMETE TAOTLUSVOORUS 2019.

Seadmete taotlusvooru raames soetatud seadmed: Robootikavahend Matatalab pro set seitsmele rühmale.

Vahendite rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses võimaldab luua lastel teadmisi ning oskusi kaasaegse õpikeskkonna võimalusi kasutades, nt :

  • Tegevuste näitlikustamine- võimaldab tegevust interaktiivselt rikastada ja mitmekesistada. Annab võimaluse rakendada õpetaja kui õppetegevuse läbiviija loovust ning professionaalsust;
  • Avastusõpe- õpetaja poolt suunatud uurimuslik õpe, mis baseerub lapse käelisel tegevusel. Võimaldab last juhendamise abil suunata iseseisvale teadmiste ja kogemuste hankimisele ning seeläbi juba ka arusaamisega õppimisele;
  • Mängulisus ehk eakohaselt aktiivne õppimine- on lapsele lihtsalt mõistetav ja arusaadav ning võimaldab kasutada erinevaid raskusastmeid teadmiste kinnistamiseks;
  • Huvitavusega arvestamine laste eripärast ja individuaalsusest lähtudes- laps on oma huvidest lähtuvalt juhitud ning motiveeritud tegutsema ja õppima;
  • Rühmategevused (suurem laste arv tegevuses)- võimaldab arendada tähelepanu – ja keskendumisvõimet, eesmärgistatud kuulamisoskust nt tööjuhistest arusaamiseks;
  • Grupitegevused (väiksem laste arv tegevuses)- võimaldab luua keskkonna, milles laps saab arutleda, vaielda, kokkuleppeid sõlmida, oma koostööoskust arendada;
  • Individuaalsed tegevused- lapsest lähtuv lähenemine tema hetke arengutaset, huvi, motivatsiooni jm arvestades.